New Products

18/09/2017

พริกไทยเม็ด 3 สี (พร้อมฝาบด)

Packing : 35gmsx12x4
Net/Gross Weight (Kgs.) : 1.68/2.97
Carton Size (cm.) : 15x28x30 (0.45)
18/09/2017

พริกไทยเม็ดขาว (พร้อมฝาบด)

Packing : 45gmsx12x4
Net/Gross Weight (Kgs.) : 2.16/9.76
Carton Size (cm.) : 15x28x30 (0.45)
18/09/2017

พริกไทยเม็ดดำ (พร้อมฝาบด)

Packing : 35gmsx12x4
Net/Gross Weight (Kgs.) : 1.68/2.97
Carton Size (cm.) : 15x28x30 (0.45)
18/09/2017

เกลือทะเล (พร้อมฝาบด)(ใหญ่)

Packing : 400gmsx6x4
Net/Gross Weight (Kgs.) : 9.60/10.60
Carton Size (cm.) : 20x26x23 (0.43)
18/09/2017

พริกไทยเม็ดดำ (พร้อมฝาบด)(ใหญ่)

Packing : 150gmsx6x4
Net/Gross Weight (Kgs.) : 3.60/4.60
Carton Size (cm.) : 20x26x23 (0.43)