หจก.บางกอกชิลลี่และง่วนสูนกรุ๊ป

แผนกต่างประเทศ
คุณสุชาติ  อินประเสริฐ  ต่อ  125
Email: spice@bangkokchili.com
คุณศิริพักตร์  ไม้หอม  ต่อ  127
Email: siripak@bangkokchili.com

แผนกอุตสาหกรรม และโภชนาการ
คุณสุนันทา  สุขฉ่ำ  ต่อ  123
คุณนวลจันทร์  เลิศรัศมีรุ่งเรือง  ต่อ  121
Email: sale_artchi@nguansoon.com

แผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต
คุณจุรีรัตน์  พัฒนสุรีย์  ต่อ  133
คุณจุฑารัตน์ คงเจริญ  ต่อ  133
Email: super@nguansoon.com

แผนกตลาดสด และต่างจังหวัด
คุณสมพิศ  ปั้นเปี่ยมทอง  ต่อ 131
Email: localsale@nguansoon.com